Wednesday, December 7, 2016

moje slovesa v pádě 4

Při určování pádu jde jednoduše řečeno o to, že musíme najít správnou pádovou otázku, pomocí které se můžeme na dané slovo zeptat. Neznamená to ale, že při určování pádu musíme vzít postupně všechny pádové otázky a budeme zkoušet, která by to asi tak mohla být. Jak tedy ale na to? Stačí udělat pár kroků a pád určíte velmi snadno:

 1. uvědomit si pozici slova ve větě - jaká slova rozvíjí, s čím souvisí apod. - v podstatě jde o to uvědomit si, vedle jakých slov se podstatné jméno nachází
 2. pomocí slov, která rozvíjí (jsou v jeho blízkosti), se na něj zeptat (pokud je před slovem předložka, využijte ji v otázce)
a co, když výše uvedené odstavce vypadají takto: podobají toto:

dkdkdkfdkfkdk jdkdkjdkj o to, že musíme najít dkfakkjajkkfd otázku, pomocí které se můžeme na dkfkdf slovo dkdkdk. Neznamená to ale, že dkdkdkdkd pádu musíme dkdkdk dkdkkd všechny pádové otázky a budeme dkdkdkdkdkd, která by to dkdkd tak mohla být. Jak tedy ale na to? dkdkdkd udělat pár dkdkdkdk a pád dkdkdkdkd velmi dkdkdkdk:

Velmi snadno. VELMI snadno. Moje slovní zásabo je nepatrnáý. Víte ted' proč Ted' už víte, proč musím číst čtení textyů? Nemůže si ani přečíst instrukce. Bleuagh.


Chodíval horu. He would go on the mountain.
Podíval se na holku. He looked at the girl.
Vzal si manželku. He took (married) a wife.
Bojím se psy. I fear dogs. <-- It more like the idea: "to fear a 'fearing', not the object that causes you fear.
Pootevřela jsem dvéře. I cracked open the door. Why does this need být?
Zabily dívku. They (e.g. the jealous women) killed the  girl.
Pláču slzy. I cry tears.
Slíbím tajemství. I promise a mystery. secrecy.
Přikazuji muže. I command men. (bring me men) the man.
Uzním kámen. I hurl the stone.
Zůstávám naživu. I remain alive.
Jedly svačinu. They (the women) were eating a snack.
Zastavím auto. I stop the car. come back to this aspect idea later.
Bědovala melodii. She wailed a melody.
Prokousal se dort. He bit his way through a cake.
Odešela milence. She left forsook her lover.
Slyšel rádio. He heard listened to the radio.
Věděl příběh. He knew the story.
Patřil se otce. (?) He belonged to the father.
Pracovala jsem hodinu. I worked (for) an hour.
Nacpal slova. He crammed words (in something...this sentence makes no sense without extra stuff)
Probodl zvíře. He pierced the beast.
Přivlastnil nápad. He stole an idea.
Čekame se na platbu. We are awaiting payment.
Našel Atlantis. He found Atlantis.
Připomínám schůzku. I remembered the meeting.
Zasluhujeme trpělivost. We deserve patience.
Přijímám čokoládu. I accept chocolate.
Zachovala jsem přikázání. I (f.) kept the commandments.
Dodržoval je pravidla. He followed the rules.
Činím úkol. I do the task.
Kráčím psa. I walk the dog.
Vzpomenu minulost. I remember the past.
Dozvídám se gramatiku. I learn grammar.
Uskutečním pravdu. I realize the truth.
Přemáhá obavy. She overcomes fears.
Uspokojím zvědavost. I satisfy curiosity.
Obklopujeme dívku. We surround the girl.
Nasytí ubrousek. It saturated the towel.
Rozhodujeme plán. We decide a plan.
Pořádame výlet. We organize trips.
Poznám pravdu. I know the truth.
Rozumněla jsem muže. I understood the man.
Píšu dopis. I write a letter.
Navštívím strýče. I visit an uncle.
Naučím češtinu. I learn Czech.
Řadím židli. I organize chairs.
Zařadím třídu. I organize the classroom.


3 comments:

 1. "a co, když výše uvedené odstavce podobají toto"
  => "vypadají takto" / "se (výše uvedené odstavce) podobají tomuto"

  "Moje slovní zásabo je nepatrný."
  => "zásoba" - supply (fem)
  => therefore "nepatrná"

  "Víte ted' proč, musím čtení textů?"
  => "Teď (už) víte, proč musím číst texty?" (text - mas.i.)

  "Nemůže ani přečíst instrukce."
  => "Nemůžu si"

  ReplyDelete
 2. "Podíval se holku." - look at = (po)dívat se na
  => "Podíval se na holku."

  "Vzal manželku." - to marry = vzít si (za muže/ženu)
  => "Vzal si manželku." But a Czech would say "Oženil se" (He got married.)
  => "Vzal manželku za ruku." He took (his) wife "by the hand". (took her hand)

  "Bojím se psy." - singular "pes", case 2 "psa"; plural "psi", case 6 "psů".
  => "Bojím se psů."

  "Pootevřel dvéře." means "(He) cracked open the door." For me,
  => "Pootevřel(a) jsem dveře."

  "Zabily dívku." - OK, but the killers were feminine (or chilren).

  "Pláču slzy." - OK, but not very natural, you just cry.

  "Slíbím tajemství." - "tajemství" is "a mystery" or "a secret". You'd promise "mlčenlivost" or "mlčení" (confidentiality/silence from "mlčet", be quiet. Silence of the lambs = Mlčení jehňátek)

  "Přikazuji muže." - I command men. Like, "Hey, (bring me) men, I command it.". Here, men are the thing, not the person being ordered. To express that men are waiting for your orders, you use case 3:
  => "Přikazuji mužům."

  "Uháním kámen." - I explained this in the other post.
  => "Házím kámen."

  "Jedly svačinu." - means They (fem) were eating a snack.
  We eat a snack is "Jíme svačinu.",
  We were eating a snack "Jedli jsme svačinu" (unless all female or children, then Jedly),
  We ate a snack "Snědli jsme svačinu." (perfect)

  "Zastavím auto." - I will stop the car. "Zastavit" is perfect, so no present form. Imperfect is "zastavovat", so "Zastavuji auto" for I am stopping the car.

  "Bědovala melodii." - an uncommon proposition, to be sure, but OK.

  "Prokousal dort" - He bit through a cake. "prokousat" = bite through, bite one's way through = "prokousat se".

  "Odešela milence." - the past for "(ode)jít" is "(ode)šla", leave/left. In Czech, you leave from someone or some place ("od bratra", "z domu", case 2). Forsake would be "opustit".
  => "Opustila milence."
  => "Odešla od milence."

  "Slyšel rádio." - "He heard radio.". He listened to the radio - "Poslouchal rádio." (poslouchat)

  (More will come...)

  ReplyDelete
 3. "Věděl příběh." - I guess I didn't do a very good job explaining where know translates to "vědět" and when to "znát", so I'll try again. Usually, you use "vědět" with kind of a secondary descriptive sentence:
  "Vím, že jsi tam byl." - I know that you were there.
  "Věděl, kde to je." - (He) knew where it is.
  "Ví, kdo je ve skříni." - (He/she) knows who is in the closet.
  "Už o tom víš?" - Do you know about it already? (= Have you heard?)

  While we use "znát" in sentences like:
  "Cestu znám." - I know the path (= which way to go)
  "Jé, toho znám!" - Gee, I know that one! (= "toho" is animate masculine, so I'm talking about some guy)
  "Vy jste se znali?" - Have you known each other?
  "Znám deset způsobů, jak zabít člověka." - I know ten ways to kill a man.

  "Patřil se otce." - "Patřil otci", 3rd case.

  [I have been writing "case x" in English, but I felt guilty when seeing "v pád x" in a title of your blog post recently. In Czech, we always use ordinal numbers: "1. pád", "druhý pád". I think I'll rather write "xth case" in English from now on, too, not to confuse you.]

  A example with "Nacpal slova" could be "Nacpal slova do věty." (into a sentence; "do" in/to + 2nd case of "věta", feminine)

  "Přivlastnil nápad." - This would need to be reflexive, "Přivlastnil si nápad." This is from "vlastnit", to own, with a prefix "při-". Or, you could use "ukrást", to steal: "Ukradl nápad."

  "Čekame se na platbu." - "Čekáme", long a, and drop the reflexive "se". "Čekáme na platbu."

  "Našel Atlantis." - correct. In Czech, we typically call it Atlantida (fem), 4th case Atlantidu.

  "Připomínám schůzku." - připomínat (imperfect) means to remind; this means "I remind about the meeting." You could add "si" meaning myself: "Připomínám si schůzku." = "I remind myself about the meeting." For to remember, use "vzpomenout si" (perfect) or "vzpomínat si" (imperfect): "Vzpomněla jsem si na schůzku." has your intended meaning.

  "Dodržoval je pravidla." - No need for "je", "them". "Dodržoval pravidla." is enough.

  "Činím úkol." - činit is often (not always) more like "make" than "do". So, "Činím úkol zajímavějším" = "I make the task more interesting", the last word is in 7th case.
  "Dělám úkol." - I do the task.

  ReplyDelete