Friday, September 21, 2018

HP 1.3 čtení: "ty vždycky všecko pokazí!"


HP 1.3 definice

20/27 = 74%


Medek
Kate (before I saw anybody else’s extra context clues)
J. K. Rowlingová
1 point for every correctly identified concept, .5 point if I sort of got it but not quite, 0 if I could not get it. Only testing the bolded words here.

Piers, Dennis, Malcolm, a Gordon byli všichni hloupí hromotluci, jelikož však Dudley byl ze všech největší a nejhloupější, byl jejich vůdcem a všichni ostatní se vždycky rádi připojili k jeho oblíbené zábavě: honičkám na Harryho.
Piers, Dennis, Malcolm, and GOrdon were all stupid oafs, and because of all of them Dudley was the biggest and stupidest, he was their leader and all the others always preferred to [engage in?] his favorite pastime: making fun of Harry.
Piers, Dennis, Malcolm, and Gordon were all big and stupid, but as Dudley was the biggest and stupidest of the lot, he was the leader. The rest of them were all quite happy to join in Dudley’s favorite sport: Harry Hunting.
1

Proto Harry trávil co možná nejvíc času mimo dům, toulal se po okolí a myslel na konec prázdnin, kde spatřoval aspoň nepatrný záblesk naděje.
Thus Harry did what he could especially...and thought at the end of vacation, where he...
This was why Harry spent as much time as possible out of the house, wandering around and thinking about the end of the holidays, where he could see a tiny ray of hope.
0

Zato Harry měl chodit do stonewallské školy, což byla místní měšťanka. Dudleymu to připadalo nesmírně směšné.
And so Harry had to go to Stonewall High, which was the public high school. Dudley ...incredibly...
Harry, on the other hand, was going to Stonewall High, the local public school. Dudley thought this was very funny.
.5, I knew this was some kind of negative adjective about someone’s personality

Žáci smelltingské školy nosili tmavohnědé fraky, oranžové pumpky a ploché slaměné klobouky, kterým se říkalo lodnické.
Boys at Smelltings High wore dark brown ??, orange ?? and ....pants, which were called…(something to do with boats and the ocean)
Smeltings boys wore maroon tailcoats, orange knickerbockers, and flat straw hats called boaters.
1, though I did not really get that it was “boaters” exactly.

Příštího dne ráno, když Harry přišel na snídani, něco v kuchyni strašlivě páchlo.
The next morning when Harry went to breakfast, something in the kitchen terribly ….ed. (smelled terribly?)
There was a horrible smell in the kitchen the next morning when Harry went in for breakfast.
1

Neměl žádné přátele, žádné jiné příbuzné - dokonce ani nechodil do obecní knihovny, takže nemohl dostávat nerudné upomínky, aby vrátil knížky.
He had no friends, no relatives - he didn't even go to the public library, so he couldn't have gotten a ….(irritated? Irritable?) reminder to return his books.
He had no friends, no other relatives — he didn’t belong to the library, so he’d never even got rude notes asking for books back.
1, though it is surprising that it looks like this word is “rude” - because it looks like “not rude” in Czech.

Obálka z nažloutlého pergamenu byla tlustá a těžká a adresa byla napsaná smaragdově zeleným inkoustem.
The package from the...was think and heavy and the address was written in dark? emeraldish? ink.
The envelope was thick and heavy, made of yellowish parchment, and the address was written in emerald-green ink.
1

Strýc Vernon roztrhl obálku s účtem, pobouřeně si odfrkl a obrátil pohlednici.
Uncle Vernon …. the package with his mouth??? …. and ….
Uncle Vernon ripped open the bill, snorted in disgust, and flipped over the postcard.
.5 - I knew it was not a good feeling, but I could not pinpoint what it was.

Barva jeho tváře se změnila z červené na zelenou rychleji než semafor na křižovatce, u toho však nezůstalo: po několik vteřinách byla šedobílá jako stará ovesná kaše.
The color of his face changed from red to green faster than a light at a traffic stop, where...did not remain. For several seconds he was as gray as an old ...
His face went from red to green faster than a set of traffic lights. And it didn’t stop there. Within seconds it was the grayish white of old porridge.
1

“Ne,” prohlásil nakonec. “Nebudeme si toho vůbec všímat. Když nedostanou žádnou odpověď...Ano, to je nejlepší...nebudeme dělat vůbec nic…”
“No,” he finally state. “We will not ever respond? to this. If they don't receive a response… Yes, that's for the best… We won't do anything at all…”
“No,” he said finally. “No, we’ll ignore it. If they don’t get an answer. . . . Yes, that’s best . . . we won’t do anything. . . .”
1 - though the translation is not exactly the same.

Potom se posadil na postel a rozhlédl se kolem. Skoro všechno v místnosti bylo rozbité.
Then he sat on the bed and looked around. Just about everything in the place was ….
He sat down on the bed and stared around him. Nearly everything in here was broken.
1

Ostatní poličky byly plné knih; ty jediné v místnosti vypadaly, jako by se jich nikdo nikdy nedotkl.
Other bookcases? were full of books; these were the only ones in the place that looked as though nobody ever touched? them.
Other shelves were full of books. They were the only things in the room that looked as though they’d never been touched.
1

Strýc Vernon musel Dudleyho srazit na zem, aby mu dopis sebral, což bylo o to těžší, že Harry ho zehadu držel za krk.
Uncle Vernon had to ...Dudley to the ground in order to grab from him the letter which he had, which so difficult, that Harry...on the neck.
Uncle Vernon had to wrestle Dudley to the ground to get the letter from him, which was made difficult by the fact that Harry had grabbed Uncle Vernon around the neck from behind.
1 - though, I took the meaning to be more like to push something down to the ground successfully. Wrestle does not really imply it was successful.“Běž do přístěnku - chci říct k sobě do ložnice,” zasupěl. “A ty, Dudley, zmiz - prostě zmiz!”
“Run to the… I want to speak alone??? in the…” … “And you, Dudley, get out - really? get out!”
“Go to your cupboard — I mean, your bedroom,” he wheezed at Harry. “Dudley — go — just go.”
1 - this was a word from week 1.1, so I should have known it. Imperative verbs do not look the same.


Příštího dne v šest hodin ráno se rozdrnčel opravený budík.
The next day at six in the morning his … alarm clock ….ed.
The repaired alarm clock rang at six o’clock the next morning.
0


Zůstal doma a zatloukl poštovní schránku hřebíky.
He stayed home and was … the post slot? ...
Uncle Vernon didn’t go to work that day. He stayed at home and nailed up the mail slot.
0 - this definitely was the most difficult noun of the week. It was a really tricky riddle. I guess in English it would be a repository if it were alone, but with poštovní as a modifier it is mailbox. Czech is so specific. If you said, “I shall put the letters in the postal repository,” you would sound like you have a stick up your butt.“Uvidíš,” vysvětloval tetě Petunii s ústy plnými hřebíků, “že když je nebudou moct doručit, tak s tím prostě přestanou.”
“You see,” he explained to Aunt Petunia with a mouth full of … “that if they can't deliver them, then they'll stop.”
“See,” he explained to Aunt Petunia through a mouthful of nails, “if they can’t deliver them they’ll just give up.”
1

V sobotu se strýci Vernonovi začaly věci vymykat z rukou.
On Saturday Uncle Vernon started to take things into his own hands?
On Saturday, things began to get out of hand.
0


Dovnitř se dostalo čtyřiadvacet dopisů Harrymu, stočených a ukrytých po jednom ve dvou tuctech vajec, které tetě Petunii podal oknem obývacího pokoje jejich mlékář a tvářil se přitom velice rozpačitě.
Inside were some 40 or so letters to Harry, ...after… after one or two hard eggs, which Aunt Petunia...
Twenty-four letters to Harry found their way into the house, rolled up and hidden inside each of the two dozen eggs that their very confused milkman had handed Aunt Petunia through the living room window.
0 - what a great word to learn, though! Though, in English, he is not really embarrassed. Just confused.Hned za ním vyběhli i Dudley a teta Petunie a zakrývali si obličej rukama, a strýc Vernon přibouchl dveře.
Immediately even Dudley ran on them and Aunt Petunia and they cried with the face of their hands, and Uncle Vernon slammed the door? ← this sentence makes no sense whatsoever.
When Aunt Petunia and Dudley had run out with their arms over their faces, Uncle Vernon slammed the door shut.
1


A teď jeli a jeli. Dokonce ani teta Petunie se neodvážila zeptat, kam vlastně mají namířeno.
And now they ...ed and ...ed. In the end even Aunt Petunia didn’t … ask, from whence they ….
They drove. And they drove. Even Aunt Petunia didn’t dare ask where they were going.
1


Dudley hned chrápal, ale Harry zůstal vzhůru, seděl na parapetu, díval se dolů na světla projíždějících auta přemýšlel, co to všechno znamená…
Dudley immediately ...ed, but Harry was up?, sat on the …, loked outside at the … car and thought, what could this all mean.
Dudley snored but Harry stayed awake, sitting on the windowsill, staring down at the lights of passing cars and wondering. . . .
1


“Nebylo by lepší, kdybychom se prostě vrátili domů, drahoušku?” navrhla nesměle teta Petunie o několik hodin později, ale strýc Vernon jako by ji neslyšel.
“Wouldn’t it be better if we went home, dear?” ...ed ...ly Aunt Petunia a few hours later, but Uncle Vernon acted as though he did not hear her.
“Wouldn’t it be better just to go home, dear?” Aunt Petunia suggested timidly, hours later, but Uncle Vernon didn’t seem to hear her.
1 - I am giving myself the full point even though in my mind I thought it was nervously, not timidly. However, the meaning is very close and I am not sure I could even explain the difference outside of just using context examples. You cannot be timid without being nervous. You can be nervous without being timid, but normally you are both.

Strýc Vernon ukazoval na něco, co daleko v moři vypadalo jako veliký útes.
Uncle Vernon pointed? to something far away on the sea that looked like a big ...
Uncle Vernon was pointing at what looked like a large rock way out at sea.
1 - so weird and interesting that Czech only has one word for both a cliff and a rock and a reef on the sea.

Připadalo jim, že to trvalo celé hodiny, než dorazili k útesu, kde je strýc Vernon, i když se smekal a klouzal, dovedl k polorozpadlému stavení.
It seemed to them, that what took an entire hour, before they had arrived to the … where Uncle Vernon is, and if it … or ...ed, the …. building would ...
After what seemed like hours they reached the rock, where Uncle Vernon, slipping and sliding, led the way to the broken-down house.
1

Stěny chatrče zalévala tříšť ze vzdutých vln a špinavými okny lomcoval divoký vítr.
… … … and dirty windows ...ed the wild wind.
Spray from the high waves splattered the walls of the hut and a fierce wind rattled the filthy windows.
0 - this seemed to mean “shard.” Many of the examples given compared this word to icecream. I guess it is the name of some kind of summery Czech treat. However, this was misleading because in this context, I knew there was a storm and wind and so I automatically thought of something to do with water. Maybe hail? Then there was an example of ...s of glass on the floor, so I thought it must be shards. So shards of ice? Like hail? So, like, the summery treat was a sno-cone type thing?

But slovnik.seznam.cz says it is really fragments, spay, or detritus. This was not the same.


Celá chatrč se zatřásla a Harry se posadil zpříma, s pohledem upřeným na dveře.
The whole hut? moved? and Harry sat up straight? with his eyes fixed? on the door.
The whole shack shivered and Harry sat bolt upright, staring at the door.
1

HP 1.3 příklady

Medek
Josef z Trojanovic
Tom z Mostu
Petr z Vranovic
Milan z Kladna
Kate
I looked this word up if it is in italics


Piers, Dennis, Malcolm, a Gordon byli všichni hloupí hromotluci, jelikož však Dudley byl ze všech největší a nejhloupější, byl jejich vůdcem a všichni ostatní se vždycky rádi připojili k jeho oblíbené zábavě: honičkám na Harryho.
Hromotluci jako Igor se do takového auta nevešli.
Když jsem viděl Petra naposledy, byl to drobný chlapec; teď je z něj stokilový hromotluk.
Byl to vyskoký hromotluk, který se ani nevešel do dvěří.  
Některé ženy preferují hromotluky, ale ona radši trpaslíky, protože není vysoká.
Můj soused byl pěkný hromotluk, všichni se ho báli.


Proto Harry trávil co možná nejvíc času mimo dům, toulal se po okolí a myslel na konec prázdnin, kde spatřoval aspoň nepatrný záblesk naděje.
Mimo všechnu pochybnost tvrdím, že je to pravda.
Ten člověk je opravdu mimo.
Musíme jít po schodech, výtah je mimo provoz.
Mimo Jarky tam byla celá naše třída.
Mluvila jsem na ni a třásla s ní, ale byla mimo a vůbec mě nevnímala. (phrase)
Protestů se zúčastnila řada vlivných lidí, mimo jiné manželka předsedy vlády.
Když se netrefíš, tak střílíš mimo. // Ty nevíš o čem mluvím, asi jsi úplně mimo.
Rád trávím čas s Miou mimo město, zvlášť když je hezky.
Když lidi jsou mimo, to znamená její ústy jsou mimo provoz.


Zato Harry měl chodit do stonewallské školy, což byla místní měšťanka. Dudleymu to připadalo nesmírně směšné.
Co jednomu je směšné, pro druhého vážné může být.
Směšné je, že jsi to stále nepochopil.
Nemáte žádné důkazy, vaše obvinění je směšné.
Jeho chování bylo směšné každé tři kroky poskočil a mrkl.
Tvůj klobouk je směšný. // Moje angličtina je také občas směšná.
Ten klobouk je směšný, sundej ho.
Můj brácha je občas hrozně směšný, a musím se jemu smát, abych neplakala.  


Žáci smelltingské školy nosili tmavohnědé fraky, oranžové pumpky a ploché slaměné klobouky, kterým se říkalo lodnické.
Skipping lodnické, as this is probably typo or very specific word.
Musím se hodně učit, za týden skládám lodnické zkoušky. Jestli uspěji, budu moci pracovat jako lodník na lodi.
Neklejte tady, nejsme zvědaví na vaše lodnické způsoby!
Všichni námořníci na lodi nosí lodnické čapky.
Námořníci pracují na moři na lodi. Tak možná její práce je...lodnická?
Všichni nosili lodnické čepice.


Příštího dne ráno, když Harry přišel na snídani, něco v kuchyni strašlivě páchlo.
Páchlo to tam, jako v psím útulku.
Dítě brečelo a hrozně páchlo.
Hned jak přišel domů, vzpomněl si, že zapomněl vynést koš. V bytě to odporně páchlo.
Nesahej na mě a běž se vykoupat, páchneš.
V té restauraci vaří hrozně a obsluha je nepříjemná. Už tam ani nepáchnu. (phrase)
Odpadkové koše za teplých dní obvykle nepříjemě páchnou.
Páchne to tam jako v prasečáku.
Páchlo to tam, jako v plence na pleny.


Neměl žádné přátele, žádné jiné příbuzné - dokonce ani nechodil do obecní knihovny, takže nemohl dostávat nerudné upomínky, aby vrátil knížky.
Nerudné poznámky na mou adresu už nehodlám dál snášet.
To je nerudné chování.
Pan Sekyra ze třetího patra je nerudný starý chlap.
Nevěděla jsem, kdy mám přijít příště, ale sestřička byla velmi nerudná a tak jsem se raději neptala.
Když potkáváš jen nerudné lidi, máš nepříjemný den.
Jeho teta je taková nerudná osoba.
Když jsou kolem mě nerudní hlupáci, je to k vzteku.


Obálka z nažloutlého pergamenu byla tlustá a těžká a adresa byla napsaná smaragdově zeleným inkoustem.
Smaragdově zelené brčály vyčnívaly z rybníka.
Její oblečení bylo smaragdově křiklavé.
Zelená barva může mít různé odstíny, od pistáciově zelené, přes trávovou zelenou, smaragdově zelenou až po tyrkysovou.
Smaragdová je barva, kterou neumí muži rozeznat, prý to vypadá jako barva jednoho drahého kamene.
Traktory John Deere jsou asi smaragdové.
Jejich dcera má nádherné smaragdové oči.
Drak Smaug se líbí zlato, stříbro, rubíny, a smaragdo.


Strýc Vernon roztrhl obálku s účtem, pobouřeně si odfrkl a obrátil pohlednici.
Poslanci se tvářili pobouřeně.
Pobouřeně se může cítit jedině žák základní školy, který to ještě neviděl.
Když druhá strana začala přednášet své požadavky, seděl pohodlně rozvalený v křesle, ale při třetím bodu pobouřeně vyskočil z křesla.
Na výroky prezidentova mluvčího reagovala část veřejnosti pobouřeně.
Dav se ozval se pobouřeně a zakřičel na mluvčího.
Všichni ho sledovali s takovým pobouřeným pohledem.
Když se cítím pobouřeně, to není dobrý pocit.


Barva jeho tváře se změnila z červené na zelenou rychleji než semafor na křižovatce, u toho však nezůstalo: po několik vteřinách byla šedobílá jako stará ovesná kaše.
V těch několika vteřinách se odehrálo vše rozhodující.
Po pěti vteřinách bylo po všem.
Vteřině se správně říká sekunda. Opravdová vteřina je úhlová vteřina, šedesátina úhlové minuty.
Stalo se to tak rychle, trvalo to jen několik vteřin!
I když přišla jen o několik vteřin později, vlak jí ujel.
Minuta má šedesát vteřin.
Jára Cimrman přišel vždycky pár vteřin pozdě.
Trvalo to jen několik vteřin.


“Ne,” prohlásil nakonec. “Nebudeme si toho vůbec všímat. Když nedostanou žádnou odpověď...Ano, to je nejlepší...nebudeme dělat vůbec nic…”
Důležité je všímat si detailů.
Proč bychom si měli takových lidí všímat?
"Mě si vůbec nevšímejte, jako bych tu nebyl."
Policie vyzvala občany, aby si všímali neobvyklého chování a při podezření ji kontaktovali.
Všiml jsem si, že když jsi smutná, nosíš tlumené barvy.
Každý by si měl všímat svých problémů.
Byla smutná, protože si jí nikdo nevšímal.
Když zaměřím se na něco, také si na něj všímám.


Potom se posadil na postel a rozhlédl se kolem. Skoro všechno v místnosti bylo rozbité.
Rozbité auto stálo na parkovišti jako němý památník.
Všechny hrníčky tam byly rozbité.
Naše auto je rozbité. Musíme ho nechat odtáhnout do autoservisu.
"Proč máš rozbité a zkrvavené koleno?" "Upadl jsem na ledu."
Obrana soupeře už byla rozbitá a nezmohla se na odpor.
Včera jsem to přehnal s cvičením a dnes jsem se vzbudil celý rozbitý.
Z rozbitého hrnečku už se nenapiješ.
Nemohli přijet, protože mají rozbité auto.
Když měla jsem zlomený nos, byl  také rozbitý.


Ostatní poličky byly plné knih; ty jediné v místnosti vypadaly, jako by se jich nikdo nikdy nedotkl.
Nedotkl se jídla ani trochu.
Toho člověka bych se nedotkl ani klackem.
Poslepu šátral rukama, až se dotkl stěny.
V muzeu je zakázáno dotýkat se exponátů!
Syrečku by se nedotkli ani násadou od koštěte.
Doufám, že jsem se vás tím přirovnáním nedotkla.
Tématu adopce jste se v přednášce jen lehce dotkla.
Nedotýkejte se vystavených exponátů.
Nikdy bych se nedotkl hada.
Lukáš nechtěl, abych se dotkla vysvětlení pádů v naše knize.
Když se mě dotkne hromotluk, budu ječivě křičet!


Strýc Vernon musel Dudleyho srazit na zem, aby mu dopis sebral, což bylo o to těžší, že Harry ho zehadu držel za krk.
Museli se srazit, nešlo tomu zabránit.
Můžeme srazit stoly k sobě a získat tak více místa.
Když to slyšel, jediným skokem byl u něj a mocnou ranou ho srazil k zemi.
Teta je nemocnici. Když přecházela silnici, srazilo ji auto.
Auta se srazila čelně a ve vysoké rychlosti. Bohužel nikdo nepřežil.
"Ano, pane!" Voják srazil paty a zasalutoval.
Tenisový míček mu srazil klobouk z hlavy.
Omylem jsem vyprala prádlo na 90 a samozřejmě se všechno srazilo.
Auto srazilo chodce na přechodu.
Zkusili mě okrást, ale já zlodějě srazil k zemi.
Když se mě dotkne hromotluk, můžu také ho srazit, pokud jsem dost silná.


“Běž do přístěnku - chci říct k sobě do ložnice,” zasupěl. “A ty, Dudley, zmiz - prostě zmiz!”
Zmiz mi z očí.
Stačilo říci zmiz a byla pryč.
Od rána svítilo slunce a sníh rychle zmizel.
Jen si vezmu mobil a hned zmizím.
Je možné, že výron časem zmizí sám. V opačném případě bude třeba operace.
Když zmizíš, tak tě nikdo neuvidí.
Zmizni mi z očí.
Pán Vy-víte-kdo zmizel, po zhroucení jeho moci.


Příštího dne v šest hodin ráno se rozdrnčel opravený budík.
Blatník na kole se znovu rozdrnčel.
Plastový rám okna se rozdrnčel.
Když zemětřesení začalo, rozdrnčely se skleničky na polici.
V redakci se rozdrnčely telefony.
Až zmáčkneš to tlačítko, rozdrnčí se zvonek a rychle utečeme.
Sáhl na struny a kytara se rozdrnčela.
Rozdrnčeli se skleníčky na stole, když jsem do něj vrazil.
Zvoní zvonek, ale drnčí budík.


Zůstal doma a zatloukl poštovní schránku hřebíky.
Nemá na domě ani poštovní schránku!
Schránku na poklady pečlivě uschoval.
Nechtěl jsem s ním mluvit osobně, tak jsem mu napsal vzkaz a hodil mu ho do schránky.
Až umřu, má duše opustí svou tělesnou schránku a vystoupá vzhůru.
Špióni si předávali informace přes takzvané mrtvé schránky.
Vzkaz pro příští generace byl uložen do schránky ve věži kostela.
Včera jsem přimontoval schránku na dopisy.
Když Danny byl misionář, dívala jsem se netrpělivě na schránku každý den.


“Uvidíš,” vysvětloval tetě Petunii s ústy plnými hřebíků, “že když je nebudou moct doručit, tak s tím prostě přestanou.”
Doručit vše na čas je moje práce.
Tuto zásilku nemohu doručit.
Po dvou měsících nám pošťák přinesl krabici zpátky. Byl na ní nápis "Zásilku nebylo možné doručit".
Panovník ve vzteku nechal popravit i nebohého posla, který zprávu doručil.
Pizzu ti doručí až domů.
Doručili nám ten balík, co jsi objednala.
Je to úplně bláznivé, že to trvá týdny doručit balíky z Ameriky do Česka republiky.  
V městě Seattle doručí balíky z Amazonu ve stejný den, kdy je objednáváte.
Do svého ruky doručím dopis, to nejde v poště.   


V sobotu se strýci Vernonovi začaly věci vymykat z rukou.
Jediné co uměl dobře, bylo vymykat si kotníky.
Vymykat z opratí se věci začaly už dávno
Když se nad tím zamyslíš, vždy jsi se vymykal průměru.
Požár se hasičům vymyká z rukou a může se stát, že se brzy bude šířit.
Všecko je špatně, evidentně se ti vymklo z rukou.
Nějak se nám to začína vymykat z rukou.
Nechtěla bych, aby se věci vymykali z rukou; jsme chodili spolu jenom pár měsíců.


Dovnitř se dostalo čtyřiadvacet dopisů Harrymu, stočených a ukrytých po jednom ve dvou tuctech vajec, které tetě Petunii podal oknem obývacího pokoje jejich mlékář a tvářil se přitom velice rozpačitě.
Nemůžeš tady jen stát a rozpačitě zírat.
Cítil se v té situaci rozpačitě.
"Je to trochu trapné," řekl a rozpačitě se poškrábal na bradě.
Já jsem obvykle rozpačitý, pokud mám mluvit s cizími lidmi.
Přišla do pokoje a bylo rozpačité ticho.
Jsem to měla tušit. Ale protože nečekala jsem to, teď cítím se rozpačitě.


Hned za ním vyběhli i Dudley a teta Petunie a zakrývali si obličej rukama, a strýc Vernon přibouchl dveře.
Přibouchl dveře, aby nikdo neslyšel co se bude povídat.
Nevěděl jestli okno přibouchl vítr nebo někdo cizí.
Au! Přibouchl jsem si ruku do dveří!
Nebudu jíst! A přibouch jsem dveře od lednice.
Utíkala na autobus, ale ten ji přibouchl dveře před nosem.
Nemám ráda, když lidi zvoní zvonek dveří. A také nemám ráda, když přibouchnou dveře, protože miminka už spí.   


A teď jeli a jeli. Dokonce ani teta Petunie se neodvážila zeptat, kam vlastně mají namířeno.
Děla měla namířeno a čekala na povel.
Máme namířeno do lesa.
Chystáte se na dovolenou? Kam máte namířeno?
Měli jsme namířeno do Ostravy, ale skončili jsme v Brně.
Kam máte namířeno na dovolenou?
Když máme namířeno někam, naše GPS říká, “vás cíl bude vlevo.”


Dudley hned chrápal, ale Harry zůstal vzhůru, seděl na parapetu, díval se dolů na světla projíždějících auta přemýšlel, co to všechno znamená…
Chrápal až se třásly skleničky.
Chceš mi tvrdit, že jsem v noci chrápal?
V noci jsem se vůbec nevyspal, protože moje žena chrápe.
Zlomený nos ti sroste, ale je možné, že budeš chrápat.
Zjistila jsem, že mě podvádí! Představ si, že chrápe s půlkou baráku!
Nemohu spát vedle někoho kdo chrápe, pořád se budím.
Můj manžel v noci chrápe, je to otravné.
Nikdy neví, jestli muži nebo ženy více chrápou.
To prší, to teče, starý muž chrápe, šel do postele, narazil si hlavu, a ráno nemohl vstát. To není rým v češtině, ale je to v angličtině.


“Nebylo by lepší, kdybychom se prostě vrátili domů, drahoušku?” navrhla nesměle teta Petunie o několik hodin později, ale strýc Vernon jako by ji neslyšel.
Nesměle se zeptal kolik je hodin.
Působil velmi nesměle a zakřiknutě.
"Děti, kdo z vás zná odpověď?", zeptala se paní učitelka. Pepík nesměle zvedl ruku.
Nesměle se usmála.
Jenom tak nesměle řekla: "Ano".
Byla to taková nesmělá slečna.
“Tak opravdu chci vědět, jestli mám zůstat nebo mám jít,” nesměle zpíval.


Strýc Vernon ukazoval na něco, co daleko v moři vypadalo jako veliký útes.
Znám jeden perfektní útes na skákání.
Útes jako tento je nebezpečný.
Asi nejznámější útesy jsou bílé útesy Doverské.
Kde útes ční nad přívaly vln, zorej dva sáhy pro růží sad...
Velký bariérový útes u pobřeží Austrálie je největší korálový útes světa.
Útesy jsou pro lodě velmi nebezpečné.
Loď se potopila, protože narazila na útes.
Veliký Floridský útes je překrásné místo, kde bydlí hodně ryb.


Připadalo jim, že to trvalo celé hodiny, než dorazili k útesu, kde je strýc Vernon, i když se smekal a klouzal, dovedl k polorozpadlému stavení.
Polorozpadlému schodišti nikdo nevěnoval pozornost.
Přišla k domu zanedbanému až polorozpadlému.
Dům byl sice polorozpadlý, ale levný.
Ten hrad vypadal z dálky polorozpadlý, ale zblízka to byla totální ruina.
Koupili polorozpadlý statek, bude na něm spousta práce.
Polorozpadlé domy mají příležitost, za co říkáme “spravedlnost z potu.”


Stěny chatrče zalévala tříšť ze vzdutých vln a špinavými okny lomcoval divoký vítr.
Ledová tříšť stojí třicet korun.
Tříšť ze skla dopadala všude.
Vedle zmrzliny je v létě oblíbená také ledová tříšť.
Dovolená utekla rychle a v hlavě mi zůstala tříšť dojmů a vzpomínek.
Zpod laviny kamení koukala tříšť částí lidských těl.
V létě si můžeš koupit zmzrlinu nebo ledovou tříšť.
Moje dcera miluje ledovou tříšť.
V knihách Sandersona, tříšť je meč s duším, který umí mluvit.


Celá chatrč se zatřásla a Harry se posadil zpříma, s pohledem upřeným na dveře.
Říkal tomu dům, ale byla to spíše chatrč.
Chatrč, ve které se skryli byla stará aspoň sto let.
Čarodějnice v pohádkách bydlí v chatrči uprostřed hlubokého lesa.
V Africe žijí lidé na venkově v chatrčích.
Žijí v takové hrozné chatrči, ale mají to tam rádi.

“Je to tvoje chata?” “Ne, to je jenom taková polorozpadlá chatrč.”