Sunday, December 18, 2016

pokrok třetí týden

POZOR: tento příspěvek byl většinou psán s překladač google...tak...je hrozný.

So, I have been learning Czech for three weeks already.
Tak... učím se česky už tři týdny. 

My life is becoming extremely busy; this week flew by at breakneck, record speeds. Everybody in my family is coming to my house for Christmas, and there is a ton of stuff I need to do.
Můj život se stává moc zaneprázdněný. Minulý týden stalo moc rychle. Každý v mé rodině se blíží ke mně domů na Vánoce (Vánocemi?), a už mám hodně práce.

Here are my goals for between now and the new year:
Zde jsou mé cíle od nynějška do nového roku:

- Figure out a semi-flexible list of things I want to accomplish each week. For example, have ~3 speaking appointments with someone, listen to a news article every day, read a fairy tale, etc. I have lots of ideas but I want to make sure I'm being realistic in my goal setting. I have a tendency to think I can do more than what is actually possible.
Budu vymyslet poloflexibilní seznam věcí, které chci dosáhnout každý týden. Třeba, budu mít ~3 mluvit schůzky s někým, budu poslouchat článku každý den, budu číst pohádku, atd. Mám spoustu nápadů, ale chci, aby se ujistil, že jsem realistická ve svém stanovení cílů. Obvykle jsem si, že můžu udělat víc, než mohu dělat.

- Make a plan for how to deal with speaking appointments, specifically: what in the world are we going to talk about? I have several textbooks, and none of them are exactly what I need. I will probably just use flesh out a list of questions based on these can-do statements. Based on my past experience, it's probably going to start with greetings, I have, I like, daily routine, my family, etc. I thought I would use Jana's blog as a starting point for it, but while it is really excellent for writing prompts, it's still pretty far above my Czech level.
- Budu plánovat své schůzky mluvící, třeba o čem budeme mluvit? Mám několik učebnice, a žádný z nich jsou přesně to, co potřebuji. Budu psát seznam, který je založen na této seznam. Na základě mých dosavadních zkušeností, budu začnu s pozdravy, mám, mám ráda, denní rutina, moje rodina, atd. Myslela jsem, že bych použil Janině blog, ale ještě je moc obtížné. 

- I think it would be extremely awesome, as well as extremely nerdy (right Dot?), to start a youtube channel. I have to figure out how to do that (again, Dot...help?). It would be neat to post things there and cross post them here, but I'm not sure if that's the "best" way. I really enjoy being able to track my own progress, share it with an audience, and especially to interact with others. It is very motivating.
Myslím, že by bylo úžasné, a taký velmi nerdy, když začne kanálu youtube. Musím přijít na to, jak na to. To je pro mě motivující. 

- Keep watching my Czech TV show. It's fun, it's interesting, it's funny, and watching movies/shows is one of the only ways that I "relax" like a normal person. Every other relaxing thing I like to do involves "work." (Gardening, sewing, genealogy, organizing my house, doing service for others, learning Czech...) Since my husband is now on vacation, and he does not suffer from this weird workaholic syndrome I seem to have been born with, I will need to try extra hard to not make him feel guilty for enjoying himself in a normal way ;-) you know, like with video games, pleasure reading, tinkering with our home theater, creating a server out of an old computer...etc.
Budu sledovat moje českou televizní pořad (Vyprávěj). Je to legrace, zajímavé, zábavné, a sledování televize je jeden z mála způsobů, jak mohu odpočívat normálně. Každý jiný způsob, jak si odpočinout zahrnuje práci.  (Zahradničení, šití, genealogie, organizování můj dům, služba pro přátele, učí česky...) Protože můj manžel je na dovolené, a netrpí, že je workoholik jako já, musím se snažit, aby ho pocit viny za to, že normální. Třeba videoher, čtení, vrtat s elektronikou, budování server atd.

I am taking a short "pause" in my learning. But I will accomplish these four goals, and report back by the new year!
Beru ktrátké pauzy v mém učení. Ale budu dosažení těchto čtyři cílů, a hlásit zpět v novém roce!

No comments:

Post a Comment