Wednesday, December 21, 2016

Prádlo a vši

15-12-2016

Vášnivě nesnáším praní prádla. Ale ještě více nesnáším hmyz. Vši jsou hmyz. Bojím se myšlenky, že může být hmyz na mé hlavě.

Včera, šla jsem do domu přítelkyně, které má dceru, která má vši. Jmenuje se Stacy, a je mou drahou přítelkyní. Cítím se smutně, protože mají ten problém s vešmi.

Ale, važně nechci vši v našem domě, tak proč šla jsem do jejího domu?

Volala mi, a prosila mě, at’ jdu do školy a vyzvednu její dceru Annabellu. Volala jí škola, a řekla, že Annabelle měla horečku. Ale každý oděvní prvek v jejím domě byl v prádle, i potahy autosedaček. Byla jsem ráda, že jsem jí pomohla, i když jsem se bála vší.

Když jsem přijela do domu, viděla jsem naši kamarádku Jamie. Měla vši loni ve svém domě. Myslí, že manželé nevědí, jak hledovat vši pořádně. Našla dvě hnidy, a ukázala mi je. JSOU TAK DROBNÉ. Ach!

Nesnáším vši víc, než nesnáším praní prádla. Ale vši znamenají více prádla.

Později volali mi ze školy, a řekli že moje dcera Jana taky měla horečku. Vrátila jsem se do školy pro ni.

Sunday, December 18, 2016

pokrok třetí týden

POZOR: tento příspěvek byl většinou psán s překladač google...tak...je hrozný.

So, I have been learning Czech for three weeks already.
Tak... učím se česky už tři týdny. 

My life is becoming extremely busy; this week flew by at breakneck, record speeds. Everybody in my family is coming to my house for Christmas, and there is a ton of stuff I need to do.
Můj život se stává moc zaneprázdněný. Minulý týden stalo moc rychle. Každý v mé rodině se blíží ke mně domů na Vánoce (Vánocemi?), a už mám hodně práce.

Here are my goals for between now and the new year:
Zde jsou mé cíle od nynějška do nového roku:

- Figure out a semi-flexible list of things I want to accomplish each week. For example, have ~3 speaking appointments with someone, listen to a news article every day, read a fairy tale, etc. I have lots of ideas but I want to make sure I'm being realistic in my goal setting. I have a tendency to think I can do more than what is actually possible.
Budu vymyslet poloflexibilní seznam věcí, které chci dosáhnout každý týden. Třeba, budu mít ~3 mluvit schůzky s někým, budu poslouchat článku každý den, budu číst pohádku, atd. Mám spoustu nápadů, ale chci, aby se ujistil, že jsem realistická ve svém stanovení cílů. Obvykle jsem si, že můžu udělat víc, než mohu dělat.

- Make a plan for how to deal with speaking appointments, specifically: what in the world are we going to talk about? I have several textbooks, and none of them are exactly what I need. I will probably just use flesh out a list of questions based on these can-do statements. Based on my past experience, it's probably going to start with greetings, I have, I like, daily routine, my family, etc. I thought I would use Jana's blog as a starting point for it, but while it is really excellent for writing prompts, it's still pretty far above my Czech level.
- Budu plánovat své schůzky mluvící, třeba o čem budeme mluvit? Mám několik učebnice, a žádný z nich jsou přesně to, co potřebuji. Budu psát seznam, který je založen na této seznam. Na základě mých dosavadních zkušeností, budu začnu s pozdravy, mám, mám ráda, denní rutina, moje rodina, atd. Myslela jsem, že bych použil Janině blog, ale ještě je moc obtížné. 

- I think it would be extremely awesome, as well as extremely nerdy (right Dot?), to start a youtube channel. I have to figure out how to do that (again, Dot...help?). It would be neat to post things there and cross post them here, but I'm not sure if that's the "best" way. I really enjoy being able to track my own progress, share it with an audience, and especially to interact with others. It is very motivating.
Myslím, že by bylo úžasné, a taký velmi nerdy, když začne kanálu youtube. Musím přijít na to, jak na to. To je pro mě motivující. 

- Keep watching my Czech TV show. It's fun, it's interesting, it's funny, and watching movies/shows is one of the only ways that I "relax" like a normal person. Every other relaxing thing I like to do involves "work." (Gardening, sewing, genealogy, organizing my house, doing service for others, learning Czech...) Since my husband is now on vacation, and he does not suffer from this weird workaholic syndrome I seem to have been born with, I will need to try extra hard to not make him feel guilty for enjoying himself in a normal way ;-) you know, like with video games, pleasure reading, tinkering with our home theater, creating a server out of an old computer...etc.
Budu sledovat moje českou televizní pořad (Vyprávěj). Je to legrace, zajímavé, zábavné, a sledování televize je jeden z mála způsobů, jak mohu odpočívat normálně. Každý jiný způsob, jak si odpočinout zahrnuje práci.  (Zahradničení, šití, genealogie, organizování můj dům, služba pro přátele, učí česky...) Protože můj manžel je na dovolené, a netrpí, že je workoholik jako já, musím se snažit, aby ho pocit viny za to, že normální. Třeba videoher, čtení, vrtat s elektronikou, budování server atd.

I am taking a short "pause" in my learning. But I will accomplish these four goals, and report back by the new year!
Beru ktrátké pauzy v mém učení. Ale budu dosažení těchto čtyři cílů, a hlásit zpět v novém roce!

Friday, December 16, 2016

Prádlo

Vášnivě nesnáším prání prádla. To je nejhorší způsob, jak trávit můj čas. Je to pro mě monotónní mučení. Praní prádla je všední světská, jednotvárná, nudná, a práce bez mozku. Tak proč nikdy nevím jak, můžu to dělám dobře?


Můj problém je entropie. Prádelna je fyzický projev entropie. Víte, proč se svými pěti dětmi nesnáším praní pradla? Raději bych psala programy se svým manželem, a že je to pro mě taky mučení!

Musím jít, protože mám horu prádla.


Thursday, December 15, 2016

Cases

Let me try to explain Czech cases in English. I think I have *finally* figured this out. It only took many, many hours of staring at textbook pages until suddenly I realized why it was so important to think about them in terms of questions. It was like a lightbulb for me.

See, with Czech cases, you look at the entire sentence as a whole. You take chunks of the sentence and see how they fit together to make the entire sentence. And that is how you determine which case they are in.

It's actually a thousand times easier than I previously thought. You look at the sentence, and you ask yourself these questions:

1. Nominative Case: Who or what is doing the action?

2. Genitive Case: Without whom or what? If you can potentially take something away from someone, it's genitive.

3. Dative Case: To whom or what is the action happening? This is for indirect objects. "To whom do I give this?"

4. Accusative Case: Who or what is the action doing? "What do I see?"

5. Vocative Case: Who am I calling? This case is the easiest (by far) to remember.

6. Locative Case: About whom or what?

7. Instrumental Case: With whom or what?

So here's my attempt to show you with an example in English, using a text I think is really interesting from the Frenštát tourist bureau website:

Exposition VII: The shuttle sings
From the 17th century on (when? Locative), most of the inhabitants of the poor little town of Frenštát (this whole thing is the subject, so nominative) at the foot of the mountains (where? Locative) and from the surrounding area (where? Locative) made their living (what did they make? Accusative) from weaving (how did they make it? With what did they make their living? Instrumental). The establishment of the weaver’s guild (who is doing the action? Nominative), which was one of the first and oldest (still nominative) in the town (where? locative), is documented in the „Memorial Registry of the honest weaver’s guild in the town of Frenštát (where? locative)“ from 1598 with the guild’s insignia of three weaver‘s shuttles (with whom or what? Instrumental). Work (nominative) on the weaver’s loom (where? probably dative here depending on the preposition in Czech) was often the only source of income (what was it? accusative) for a weaver (for whom? Dative) in the town (about whom? Locative).

The exposition (nominative) endeavors to aquaint the visitor (accusative) with the work procedure for domestic production (instrumental) on the various looms (locative), including the products manufactured (instrumental).

Let's see how I did: 
Tkalcovství již od 17. století přinášelo obživu většině obyvatel chudého podhorského městečka Frenštátu a jeho okolí. Tkalcovský cech byl jedním z prvních a nejstarších ve městě. Písemným dokladem jsou „Rejstra památní poctivého cechu tkadlcovského v městečku Frankštatu“ z r. 1598 s cechovním znakem ze tří člunků, tvořících rovnostranný trojúhelník. Patron cechu tkalcovského sv. Severin je vyobrazen na cechovním praporu, který se dochoval dodnes.
Důležitou plodinou a surovinou pro výrobu tkanin byl len. Vlákno získané ze lnu bylo předením pomocí vřetena, později pak kolovratu, zpracováno ve vlákno. Později pronikla na trh bavlna a bavlněné výrobky. Zájem o ně byl tak velký, že plátenictví začalo pomalu zanikat. Proto tkalcovští mistři postupně přecházeli na výrobu bavlněné tkaniny „mušelínu“. V 17. a 18 století se tkaly na jednodušších stavech plátenických textilie hladké i vzorované ve všech základních vazbách. Na výrobu proslulého textilu se složitějšími vzory potřebovali frenštátští mistři stavy s jacquardovým strojem „lionky“. Téměř v každé domácnosti stával u okna tkalcovský stav. Přestože tkalci i s rodinami pracovali od rána do noci, mohli si za svůj plat dovolit jen málo.
Ugh. Well, the text was not translated exactly (I'm not sure if that is even possible). Also, AS USUAL, the text in Czech is much richer and more interesting, and it is only abbreviated in English. I HATE NOT BEING ABLE TO READ THIS. It is really frustrating! I want to know about the lions and the equilateral triangle! 
Tak, musím se učit česky. 
I thought at the beginning of this post that I was going to set off to prove that I know something about Czech cases. Instead, I gave a pretty poor (and probably error ridden) example, but ended up strengthening my already very solid resolve to learn Czech.


Why I am not using LingQ to learn Czech

When I helped develop some of BYU's Arabic curriculum, we spent a good deal of time discussing gamification of language learning. It is the trend in education, as well as other spheres. So of course, as I begin my journey to learn Czech, I had to "czech" out some of the available online platforms. Here is my review of LingQ.

LingQ is a really cool language learning platform. It is designed to gamify language learning. It uses a top-down approach that focuses on learning words rather than learning grammar. It is very similar to the approach that I prefer. Take a text, read it, look up all the words you don't know, quiz yourself on those words until you know them, listen to the text, read it again, etc.

It was recommended to me by a Czech linguist, and I had high hopes for it. It even had some potential to connect me with native speakers to correct writing and as speaking partners (among other things), which is an entirely different part of language learning that I really want to explore, and have not really figured out how I want to make that work. But I was just in it for the text.

But there are many problems with it. Too many problems. I ended up deciding to ditch it entirely.

This is the comment I wrote to the developers:
"You do not have a broad enough Czech market. It makes sense to me that Czechs would shy away from this pay-to-play model, when there are other kinds of language learning platforms available. I would have stayed with it if it contained a really good audio library of Czech text, but it simply does not. There is only really one main voice, and his voice happens to be extremely obnoxious to listen to (nasaly, whiny, very slow - even a nonnative Czech speaker gets annoyed by his slowness!). Then, most of the interesting, fun texts (fairy tales, etc.) are read by a robot. I can find the same story twenty times on youtube read for real Czech children; why should I stick around for the text version? Well, simply because having the text and the audio together would have been amazing. It is genuinely a pain to try to find the exact same recording written as text. But I would rather stumble around on my own and have excellent audio with original source material, and gather the vocab by myself with a third party service."
Vocab words that you are practicing are called "lingq's". The free version only lets you have 20. You have to "learn" them in order to remove them. Instead, I paid $5 for unlimited lingq's. But I was not willing to pay $5 per 15 minutes of correction from a person, or speaking time. That seemed ridiculously expensive for the amount of speaking time I know that I will need in order to become proficient. Instead, I looked for ways to earn "points" (500 points = $5) by correcting other people. But you know what? It seems there are quite a few native English speakers on this platform, because there were not very many things available for me to correct. It was frustrating. I read a very, very, very stupid and lengthy text that was obviously copied and pasted from a self-help book - a text which I utterly did not believe ("You don't need to conform to anybody else's rules! You can do anything and be anything you want! It all depends on you!" Yeah. Freaking. Right. Lies with a kernal of truth) - this made me feel like Ariel selling her voice to the evil Sea Witch Ursula.

Seriously. Why would I pay $20/hour to talk to someone when I have already found several Czechs who are really excited to do it for free? It's not like LingQ uses a different, improved speaking platform - they use Skype, just like all the other language learning platforms. Just like I do on my own. So...it's not worth it.

To me, $5 is negligible. To a Czech, $5 is more like 20 Czech crowns. There's just no way that the average Czech is going to want to fork out that money and interact on this platform, when there are other options available for cheap or for free. And there totally are. If you are a Czech reading this, and you want somebody with whom to exchange English practice for Czech, I'd love to do that with you. See. I have my own platform here, totally free. It's a little bit gutsier, and more effort, but it is free.

I think I will stick with Lang-8. It is free. It is writing-focused. It's basically a place to blog and get corrections from native speakers, and I can correct their English. It's fun to interact with people who are in the reverse scenario as me. I really enjoy it, and I enjoy building relationships which can evolve into speaking partners, etc. You pay to get a higher place in the corrections list. But if I correct a Czech person's English, they go back and correct my Czech; so far, all of my texts have been corrected within hours. I can't vouch for the "correctness" of the corrections, and I also really prefer to work directly in google drive (especially with people who are patient and can explain things to me in English) because the side comments make it much easier to follow a topic. And of course, it's where I've spent the last 6 months intensively collaborating on Czech genealogy/blogging projects, so I'm much more used to it as a collaborative platform.

With LingQ, I spent close to 75% of my time trying to navigate the site. It is designed on purpose to try to convince you to spend money. It does not have an intuitive design. It was very awkward to try to figure out things that should have been on the top navigation bar, like, "how many points do I have?" "How can I earn points?"

I just don't see why I should pay somebody for a product that is inferior to what I can find for free on my own. I mean, learning Czech via pohádky is really far superior to learning it from a monotonous, nerdy male voice, even if it takes me a little bit of time to dig up a text. Learning Czech via a Czech audiobook and the ebook that I buy would be far superior, and I would be willing to pay for it. I am sorry to have to be so scathing. It is the honest truth.

Honestly, I would rather listen to Radio Praha all day long, where I currently understand about 2% of the words, and they speak super insanely fast (of course it's not really THAT fast, but it seems that way!) than listen to dull, inauthentic, meaningless texts in Czech on LingQ (not all of them were, to be fair; but the vast majority were). Why do you think I spend my time writing example sentences that are about insane cave nymphs? It is because the reason, the real reason I am studying Czech, is because it allows me to escape out of the mundane, laundry-ridden routine of my daily existence; Czech allows me to think about the world in an entirely new way. It is new. It is variety. It is exciting. It is also the key to opening worlds of knowledge, currently completely unknown and inaccessible to me (think text history books written in Czech). And ever so much more interesting when the subject matter actually is interesting!

Learning is fun. Learning Czech is awesome, and so fulfilling. I will continue to learn, just not with LingQ - that is, until they can find a wider variety of voices for their audio. Also, I am sure that I will not be using their pay-to-play model to find speaking partners ever. I suppose this stinginess is because I am 25% Czech, after all.

Vši

Včera mi maminka Annabelly řekla, že její dcera má vši. Víte, že vši jsou velmi nakažlivé? Samozřejmě na základní škole není možné všechny zabít, což je nešt'astné.

Myslím, že vši jsou nechutné.

Měla jsem vši, když jsem byla malá. Nikdy bych nechtěla vši v našem domě. Ugh.


Wednesday, December 14, 2016

Volby


Minulý měsíc, měli jsme presidentské volby. Volili jsme člověka, kterého jsme chtěli mít v Bílém domě. Každý stát volil (m. neživ. so no ending?) také senátory atd.

To byly nejhorší volby vůbec.
  
Danny a já, neměli jsme rádi nikoho. Jsme konzervativci, z republikánské strany, a naš  kandidát (Trump) byl (a je) nechutný, odporný prasák. Kandidátka z demokratické strany byla (a je) nedůvěryhodná lhářka.  Upřímně, raději bych stranu, “Stranu mírného pokroku v mezích zákona.”  X-D

Jako volič, cítila jsem se velmi nedůležitá, jak můj hlas byl kapka z oceánu když dálo svoho lístek do urny. Dala jsem hlas McMullinovi, abych utišila své svědomí. Jak můžu dávat hlas člověku, který se chlubí napadením ženy, který chce zabránit muslimům ve vstupu do Ameriky, který žertuje o jaderných zbraních? To je šílenství.   
Výsledky byly velkým překvapením. Stále cítím zděšená. Jak zapomněli na naše zásady? Jak ten protivný, nenáviděný, hnusný člověk bude mě reprezentovat? Nic neví o konzervatismu! Ughhh.  

Slovesa

-a- slovesa

slovníkový tvar
dělat

přítomný tvar
dělat --> dělá + ending

negativní tvar
nedělá

minulý tvar
dělal + gender ending (and present form of být unless it is 3rd person)


-i- -e- -ě- slovesa

slovníkový tvar
vařít

přítomný tvar
vaří +ending

negativní tvar
nevaří

minulý tvar
vařil + gender ending (and present form of být unless it is 3rd person)

-ova- slovesa

slovníkový tvar
pracovat

přítomný tvar
pracuje +ending

negativní tvar
nepracuje

minulý tvar
pracoval + gender ending (and present form of být unless it is 3rd person)

*něco jiného -st -ýt -yt -ct -át -ít 

slovníkový tvar
číst

přítomný tvar
čte

negativní tvar
nečte

minulý tvar
čet+ gender ending (and present form of být unless it is 3rd person)

Saturday, December 10, 2016

pokrok týdne 2


So here we are at the end of my second week of trying to learn Czech.

Realizations this week

I realized for the first time the extent to which google translate can fail me. I think it has a really hard time with cases. And so do I.

But it is a really difficult dilemma. I am basically faced with the entirety of Czech grammar and I want to learn it all at once. But I can't do that. I just do not have a photographic Sherlock-like memory. My most useful tool, my ears, which are pretty good, are less useful in this self-practice, self-guided study, but even they are not perfect at imprinting memories into my brain.

I decided that I needed to really focus on finding a fun way to gain some vocabulary. You can't understand grammar without sentences and you can't build sentences without words. So I've been creating tons of flashcards on this site, and just practicing them. Rote memorizing all kinds of vocabulary, gleaned from sources that make me happy.

What makes me happy? Beautiful stories that are authentic and have a happy ending. So fairy tales and religious talks, opposites sites of the truth spectrum I guess, haha.

Because what is the point if it is not fun? If I am not happy, if I get bored, then I will not want to do it.

How do I feel about my progress:
Honestly, right now I feel very discouraged. I read this guy's blog post about it and in my opinion he sounds like an egocentric snot (but what would you expect with a domain name like "fluent in 3 months." Yeah, good for you. I'm really sure that you "mastered" Czech in three EXCUSE ME two months.

I totally understand the "it's not as hard as you think it is" attitude, and I am not against that per se. Just the idea that my beautiful Czech heritage and language can be captured in casual study in only 3 months; that is just super insulting and ethnocentric. But actually, the attitude of confidence is the precise key to my success both as a study abroad student in France and later in Jordan. I just "faked" confidence in all situations. I just pretended to not be afraid (holy crap, today I would be peeing my pants in some of the situations I found myself in while as single young 20 year old in Jordan. I can't believe I had that chutzpah. Or maybe it was just naiveté). Confidence totally works to help you learn languages, but probably this is because it displaces your anxiety so thoroughly.

The thing is, I don't want to be a "proud" language learner. I want to be really honest and genuine. I don't want to fake knowing it. I want to know that I know it.

Small Victories
So where I am really struggling is finding ways to get the third part of my language learning trifecta, the "small victories." I practice persistently (my whole family will tell you that! Actually, right now, my jaw aches from practicing reading Czech. I think this language uses muscles that my body is unused to, haha), and I am finding ways to get excellent feedback (the internet is awesome). But the small victories. How can I increase these?

The plan going forward:
  • I'm really excited to have found several enthusiastic Czechs who are interested in exchanging language practice. We will see how that goes. I am always interested in finding new people, and would gladly help with English conversation practice, so if there is anybody out there actually reading this boring blog, hey, shoot me an email! Note to self: probably I should put that on a page somewhere, in Czech...things for later...
  • I don't think that I can give myself a "schedule" per se, because that is somehow really restricting. But instead I can make a vague, tentative plan for what I will do each week, and incorporate my small victories therein somehow. Maybe simply accomplishing the task should count as the victory, not just accomplishing it perfectly. Somehow, writing this on a public blog is something of a victory for me. At least it is super motivating. Blogging and vlogging are very good mediums for me.

Here is a link to Jana Harperová's blog. I think she did a great job, and I like her učebnice. (I should probably email her to let her know how I am using her posts. I think that would make her happy.) 

Here is what I hope to do this week:
I am just going to start working my way through her blog, writing responses to her posts on my blog. I hope to get through these this week (it may or may not happen):

I will try to get through a few chapters in her book, memorizing those grammar concepts. 

I will try to listen to some articles on Radio Praha to see if I can understand what they are talking about. 

I will watch the film tři oříšky pro Popelku and write about it. It looks like a classic that I would really enjoy, and comes highly recommended. 

Friday, December 9, 2016

Košíková

bez překladatele, ale používám příručku.

Vizte Janova blog

Já, nemám ráda košíkovou/basketbal, protože to to nezajímá. Ale mám ráda moje svoji univerzitu, Brigham Young University, a proto, když hraje naš tým, baví mě se na to dívát v televizi nebo ve na internetu.

V roce 2013, měla je BYU velký úspěch s hráčem jménem "Jimmer Fredette." Můj syn se jmenuje Daniel, ale to je stejné jméno jako můj manžel a jejich otce. Moje Svoje tychyho jmenovala "Danner" protože toho hráč se jméenoval Jimmer.

Basketbal docela zajímá mého můj manžela, a když je na ve internetu nějaký důležitý zápas, jako třeba s BYU, rád se dívá. Ve škole je totiž hrál basketbal. Bavil ho  to, a moc ho to šlo, ale bohužel nešt'astně, nebyl velmi vysoký a proto, moc nehral.

Thursday, December 8, 2016

Česnekovy-Děděkovy

Bylo, nebylo, jeden starý kmet jménem Česnekovy-Děděkovy. Chodival horu každy den. Podival se na město, a říkával, “Ó, to je ono! Mám rád ženy. Musím oženít někoho! Musím vzít si někoho za ženu!”
Ale Česnekovy-Děděkovy bál se konverzace, a plakal slzy úzkosti. Bědoval, “Ó světe! Proč? Proč?”
Na jednou, stará žebráčka vynořila. “Slyšela jsem vás. Co byste chtěl ted’ dělát? Mám ráda vy pomáhat.”
“Ale je te beznadějné, babičku.”
“Slíbím vás, že můžu. Tak, co byste chtěl dělát?”
“Slyšela jste, jak chtěl bych oženít někoho?”
“Ano.”
“Dobře...Zůstávám bez schopnosti konverzovat nebo mluvím”
“Tak, je to s kýmkoli, nebo pouze se ženami?”
“Opravdu, je to hlavně problém se ženami.”
“Žádný problém, žádný problem. Jezte tohle.” A žebráčka dala on krajíc chleba. Kmet to jedl, a žebračka zmizela.
“Nevím co ted’ dělat...možná, mohu jít do města.”
V městě, bylo mnoho žen. Jedly svačinu.
“Přikazuji vám, abys oženit se mnou!” vykřikl Česnekovy-Děděkovy.
Mlčení.
“Tak...ehh...nevím co jsem řekl...ale...PŘIKAZUJI VÁM, ABYS OŽENIT SE MNOU!”
Ženy se zasmála.
“Velmi okouzlující, starý chlape...kde jste se naučil tu rétoriku?”
“Tak, já, vás ožení, a po týdnu, bude vás pohřeb?”
“Jeho dech je jako česnek...možná moje pohřeb bude dřívější.”
“Slíbím vás, budu zůstávám naživu jen jednu hodinu.”
A všichni se zasmáli. Až na Česnekovy-Děděkovy. Odešl ženy a vratil se hory.
“Jak byl vás výlet, Pane Česničko?” zeptala se žebráčka.
“Co jste mi dála?! Jste blážnivá!”
“Ha ha ha ha...ted’ můžu věděl, že to muže vždy být horší.

Wednesday, December 7, 2016

moje slovesa v pádě 4

Při určování pádu jde jednoduše řečeno o to, že musíme najít správnou pádovou otázku, pomocí které se můžeme na dané slovo zeptat. Neznamená to ale, že při určování pádu musíme vzít postupně všechny pádové otázky a budeme zkoušet, která by to asi tak mohla být. Jak tedy ale na to? Stačí udělat pár kroků a pád určíte velmi snadno:

  1. uvědomit si pozici slova ve větě - jaká slova rozvíjí, s čím souvisí apod. - v podstatě jde o to uvědomit si, vedle jakých slov se podstatné jméno nachází
  2. pomocí slov, která rozvíjí (jsou v jeho blízkosti), se na něj zeptat (pokud je před slovem předložka, využijte ji v otázce)
a co, když výše uvedené odstavce vypadají takto: podobají toto:

dkdkdkfdkfkdk jdkdkjdkj o to, že musíme najít dkfakkjajkkfd otázku, pomocí které se můžeme na dkfkdf slovo dkdkdk. Neznamená to ale, že dkdkdkdkd pádu musíme dkdkdk dkdkkd všechny pádové otázky a budeme dkdkdkdkdkd, která by to dkdkd tak mohla být. Jak tedy ale na to? dkdkdkd udělat pár dkdkdkdk a pád dkdkdkdkd velmi dkdkdkdk:

Velmi snadno. VELMI snadno. Moje slovní zásabo je nepatrnáý. Víte ted' proč Ted' už víte, proč musím číst čtení textyů? Nemůže si ani přečíst instrukce. Bleuagh.


Chodíval horu. He would go on the mountain.
Podíval se na holku. He looked at the girl.
Vzal si manželku. He took (married) a wife.
Bojím se psy. I fear dogs. <-- It more like the idea: "to fear a 'fearing', not the object that causes you fear.
Pootevřela jsem dvéře. I cracked open the door. Why does this need být?
Zabily dívku. They (e.g. the jealous women) killed the  girl.
Pláču slzy. I cry tears.
Slíbím tajemství. I promise a mystery. secrecy.
Přikazuji muže. I command men. (bring me men) the man.
Uzním kámen. I hurl the stone.
Zůstávám naživu. I remain alive.
Jedly svačinu. They (the women) were eating a snack.
Zastavím auto. I stop the car. come back to this aspect idea later.
Bědovala melodii. She wailed a melody.
Prokousal se dort. He bit his way through a cake.
Odešela milence. She left forsook her lover.
Slyšel rádio. He heard listened to the radio.
Věděl příběh. He knew the story.
Patřil se otce. (?) He belonged to the father.
Pracovala jsem hodinu. I worked (for) an hour.
Nacpal slova. He crammed words (in something...this sentence makes no sense without extra stuff)
Probodl zvíře. He pierced the beast.
Přivlastnil nápad. He stole an idea.
Čekame se na platbu. We are awaiting payment.
Našel Atlantis. He found Atlantis.
Připomínám schůzku. I remembered the meeting.
Zasluhujeme trpělivost. We deserve patience.
Přijímám čokoládu. I accept chocolate.
Zachovala jsem přikázání. I (f.) kept the commandments.
Dodržoval je pravidla. He followed the rules.
Činím úkol. I do the task.
Kráčím psa. I walk the dog.
Vzpomenu minulost. I remember the past.
Dozvídám se gramatiku. I learn grammar.
Uskutečním pravdu. I realize the truth.
Přemáhá obavy. She overcomes fears.
Uspokojím zvědavost. I satisfy curiosity.
Obklopujeme dívku. We surround the girl.
Nasytí ubrousek. It saturated the towel.
Rozhodujeme plán. We decide a plan.
Pořádame výlet. We organize trips.
Poznám pravdu. I know the truth.
Rozumněla jsem muže. I understood the man.
Píšu dopis. I write a letter.
Navštívím strýče. I visit an uncle.
Naučím češtinu. I learn Czech.
Řadím židli. I organize chairs.
Zařadím třídu. I organize the classroom.